VPS Windows - Thiết lập chạy nhiều Website trên Xampp

Việc dùng VPS chạy Xampp luôn phổ biến. Tuy nhiên thông thường là chạy 1 website tại VPS đó.Dưới đây là hướng dẫn thiết lập chạy nhiều website trên Server hoặc VPS sử dụng xampp và windows.

Xampp

Đầu tiên, bạn cần xác định nơi lưu code của website, hiện tại mình lấy thư mục: D:\Website làm nơi lưu dữ liệu

Bạn cần chạy 03 website ví dụ như:

web1.powernet.vn
web2.powernet.vn
web3.powernet.vn

Và nơi lưu dữ liệu sẽ là:

D:\Website\web1.powernet.vn
D:\Website\web2.powernet.vn
D:\Website\web3.powernet.vn

Giả sửa thư mục cài đặt Xampp là D:\xampp (Tùy vào thư mục mà ta cài đặt)

Chúng ta cần sửa file này: D:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

và thêm vào giá đoạn sau

Lưu ý: nhớ đọc code hiện tại, nếu có trùng thì xóa đi, hoặc cứ thêm vào cuối của file http-vhosts.conf, nếu là file mặc định có thể xóa hết đi, chỉ quan tâm tới dòng nào không có dấu #, nếu dòng nào có dấu # ở trước thì có thể xóa được, dấu # biểu thị là chưa có hiệu lực.

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
DocumentRoot D:/xampp/htdocs
</VirtualHost>

<Directory "D:/Website/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:80>
ServerName   web1.powernet.vn
ServerAlias web1.powernet.vn
DocumentRoot D:/Website/web1.powernet.vn
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName   web1.powernet.vn
ServerAlias web1.powernet.vn
DocumentRoot D:/Website/web1.powernet.vn
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName   web1.powernet.vn
ServerAlias web1.powernet.vn
DocumentRoot D:/Website/web1.powernet.vn
</VirtualHost>

Restat lại Apache và nhớ trỏ những tên miền đó về IP của Server hay VPS.

Chúc bạn thành công

 

Bài viết này có hữu ích?

858 Khách hàng đánh giá tốt (1103 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Xử lý Passive FTP không hoạt động trên Linux

Hệ điều hành Linux với FTP server và sử dụng passive FTP, tuy nhiên nó không hoạt động. Vấn đề ở...

Thay đổi thời gian của VPS/Server Linux CentOS

Để biết thời gian hiện tại đang thiết lập tại VPS/Server Linux CentOS, bạn sử dụng lệnh sau:...

Apache Directadmin: Chuyển từ prefork sang worker và ngược lại

Để phân biệt sự khác nhau giữa prefork và worker bạn vui lòng tìm kiếm ở google. cd...

Hướng dẫn cài đặt webmin trên centos

Việc cài đặt webmin trên centos rất đơn giản: Để xem version bạn cần download tại...

Cách xem thông tin cấu hình của VPS/Server

1. Kiểm tra lượng CPU:Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo- Dòng "processor" sẽ cho biết lượng nhân...