Xem những bài viết được gắn nhãn 'datacenter'

 Tại sao Server Tài trợ hay bị lỗi Database error ở VBB

Nếu bạn sử dụng 1 Forum VBB và hay gặp Database error ví dụ như sau:   Database error in vBulletin 4.1.0: Invalid SQL: UPDATE datastore SET data = data - 10, data = IF(data < 0, 0, data)...