Xem những bài viết được gắn nhãn 'huong dan'

 Hướng dẫn sử dụng Sypex - Backup và Restore Database

Sypex SQL Dumper thực sự làm món đồ không thể thiếu dành cho việc backup (sao lưu) và restore...

 Unable to use passive mode

Nếu bạn gặp thông báo lỗi sau: JFTP::login: Unable to login JFTP: :write: Unable to use passive...