Xem những bài viết được gắn nhãn 'php code'

 Thay đổi PHP version trong DirectAdmin

Sau khi upload dữ liệu lên hosting nhưng bị trả về trang trắng hoặc lỗi 500 hoặc báo lỗi thì có thể do sai PHP version. Bạn cần đọc yêu cầu của mã nguồn để chọn phiên bản PHP phù hợp.Hiện tại...