Xem những bài viết được gắn nhãn 'reseller'

 Hướng dẫn sử dụng directadmin reseller

Đăng nhập vào trang quản lý với thông tin đã được cung cấp ( ở đây là http://222.255.167.199:2222 ) Sau khi đăng nhập, DirectAdmin phần giành cho Reseller có giao diện như sau:...