Fix lỗi imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open joomla

Chào các bạn. Sau khi chuyển host cho joomla hoặc 1 số mã nguồn khác có thể dẫn đến lỗi "imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open" imagejpeg() : hàm này sẽ lấy file ảnh từ folder f cache của joomla (hoặc nơi mà bạn chứa file ảnh) Các bạn tìm đường dẫn đó và chmod thành […]