.htaccess căn bản

1. Định nghĩa htaccess:Apache cung cấp khả năng cấu hình qua những files truy cập siêu văn bản . Những files này cho phép thay đổi tinh chỉnh của Apache (httpd.conf) . Theo mặc định file này có tên .htaccess. Do .httaccess mang những tinh chỉnh quan trọng cho nên, người sử dụng phải đảm […]

Nguyên tắc căn bản trong đăng ký tên miền – domain

• Tên miền | domain không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org • Tên miền | domain chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-). • Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền […]