Một số bảo mật cơ bản cho XenForo

1. Bảo mật với CHMOD

Bạn theo hình dưới đây:

Chmod bảo mật Xenforo

Thư mục: public_html cũng nên Chmod thành 711

2. Bảo mật với .htaccess

Việc sử dụng htaccess giúp hạn chế tối đa việc chèn Shell nếu có lỗi.

Các thư mục sau: public_html/data , public_html/styles , public_html/js bạn up file .htaccess với nội dung sau:

<FilesMatch "\.(cgi|pl|php)$"> # Bạn có thể tự cập nhật file không cho phép chạy, ở đây chỉ cấm 03 loại file: cgi, pl và php
Order Deny,Allow
Deny from all
</FilesMatch>

Các thư mục sau: public_html/library , public_html/internal_data ,public_html/install (tùy) bạn up file .htaccess với nội dung sau:

Order deny,allow
Deny from all

3. Bảo mật file admin.php (Chỉ áp dụng với IP tĩnh)

Sửa file .htaccess ( public_html/.htaccess) và thêm đoạn code sau:

<Files admin.php>
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 222.255.167.154 # Điền IP của bạn
</Files>

Đang cập nhật

  • 868 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Thêm rel="nofollow" vào link tại bài viết (chống spam link)

Để chống việc spam link tràn lan cố tình hay vô tình tại diễn đàn XenForo , và làm cho Google...

SEO URL Tiếng Việt không dấu cho XenForo

Quá trình làm trên XenForo v1.1.2 , các phiên bản khác cũng tương tự. Bước 1: Các bạn cần có một...

Khắc phục lỗi upload avatar trên mã nguồn xenforo

Chào các bạn, Đối với Power Hosting PowerNet sử dụng DirectAdmin khi các bạn upload hay chỉnh...

Xin vui lòng nhập giá trị callback method (Please enter a valid callback method)

Khi bạn gặp lỗi này: Tiếng Việt: Xin vui lòng nhập giá trị callback method Tiếng Anh: Please...

Cài đặt Email Options (SMTP) trong Xenforo

Nhiều Hosting không hỗ trợ hàm Email nên dẫn tới diễn đàn không...