Một số cách chuyển đổi có dấu sang không dấu trong rewrite url

 

Tôi có đọc rất nhiều bài, các bạn hỏi sau khi đã biết cách rewrite url rằng: bây giờ không muốn viết là /1/Category/index.html mà muốn viết thành /1/Thoi-trang.html thì phải làm như thế nào?

Thật ra, đây cũng chỉ là một thủ thuật nhỏ mà thôi.

Tôi vẫn tiếp tục lấy ví dụ đối với url ở bên trên: http://powernet.vn/1/Thoi-trang.html, ở đây trong database chúng ta sẽ có bảng Categories(ID, CatName) với giá trị ID = 1, CatName = Thời trang.

Việc còn lại của bạn chỉ là viết một hàm để biến chuỗi ‘Thời trang' thành ‘Thoi-trang' mà thôi. Nguyên tắc như sau: gặp các ký tự không dấu thì giữ  nguyên, gặp ký tự có dấu thì replace thành không dấu ví dụ như ‘ờ' thì replace thành ‘o', các ký tự đặc biệt như dấu cách (space – cách trắng), hay ngoặc kép, ngoặc đơn thì replace thành dấu '-'.

Có rất nhiều cách để thực hiện điều này, bằng code C#, hay xử lý các Function ngay trong database.

Đây là hàm tôi viết bằng C# (sau khi kết hợp nhiều phương pháp khác nhau), tôi đặt tên là ConvertToUnSign

///

 

 

/// Hàm chuyển đổi chuỗi có dấu thành không dấu

///

 

 

///

///

public static string ConvertToUnSign(string text)

{

for (int i = 32; i < 48; i++)

{

text = text.Replace(((char)i).ToString(), " ");

}

text = text.Replace(".", "-");

text = text.Replace(" ", "-");

text = text.Replace(",", "-");

text = text.Replace(";", "-");

text = text.Replace(":", "-");

 

Regex regex = new Regex(@"\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");

 

string strFormD = text.Normalize(System.Text.NormalizationForm.FormD);

return regex.Replace(strFormD, String.Empty).Replace('\u0111','d').Replace('\u0110', 'D');

}

 

Nếu muốn xử lý trong database thì tôi có sưu tầm được 1 Function của bác Admin trong HMWeb.com.vn

 

CREATE FUNCTION [dbo].[fuChuyenCoDauThanhKhongDau]

(

@strInput NVARCHAR(4000)

)

RETURNS NVARCHAR(4000)

AS

BEGIN

IF @strInput IS NULL RETURN @strInput

IF @strInput = '' RETURN @strInput

DECLARE @RT NVARCHAR(4000)

DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(136)

DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (136)

 

SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệế

ìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵý

ĂÂĐÊÔƠƯÀẢÃẠÁẰẲẴẶẮẦẨẪẬẤÈẺẼẸÉỀỂỄỆẾÌỈĨỊÍ

ÒỎÕỌÓỒỔỖỘỐỜỞỠỢỚÙỦŨỤÚỪỬỮỰỨỲỶỸỴÝ'

+NCHAR(272)+ NCHAR(208)

SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeee

iiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyy

AADEOOUAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEIIIII

OOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUYYYYYDD'

 

DECLARE @COUNTER int

DECLARE @COUNTER1 int

SET @COUNTER = 1

 

WHILE (@COUNTER <=LEN(@strInput))

BEGIN

SET @COUNTER1 = 1

--Tìm trong chuỗi mẫu

WHILE (@COUNTER1 <=LEN(@SIGN_CHARS)+1)

BEGIN

IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1))

= UNICODE(SUBSTRING(@strInput,@COUNTER ,1) )

BEGIN

IF @COUNTER=1

SET @strInput = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)

+ SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)-1)

ELSE

SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, 1, @COUNTER-1)

+SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)

+ SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)- @COUNTER)

BREAK

END

SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1

END

--Tìm tiếp

SET @COUNTER = @COUNTER +1

END

SET @strInput = replace(@strInput,' ','-')

RETURN @strInput

END

 

Cách gọi ra khi cần convert như sau:

SELECT dbo.fuChuyenCoDauThanhKhongDau (CatName) FROM Categories

Với CatName = ‘Thời trang' chúng ta sẽ có kết quả là ‘thoi-trang'.

Như vậy đến bước này, chúng ta đã biết thêm cách để chuyển đổi một chuỗi có dấu thành chuỗi không dấu, chỉ cần sử dụng chuỗi này và truyền vào các parameter trong rule, chúng ta sẽ có những liên kết thân thiện với người dùng hơn rất nhiều so với các query chỉ có các ID là những chữ số khó hiểu.

 

 

  • 733 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Shared Hosting là gì?

Shared Hosting là gói dịch vụ lưu trữ web site chuyên nghiệp có máy chủ đặt tại Việt Nam đường...

Web hosting là gì?

Web hosting là một lọai hình lưu trữ trên Internet cho phép các cá nhân, tổ chức truy cập được...

PowerNet Hỗ trợ PHP và MYSQL phiên bản nào?

Đó là phiên bản PHP 5.x và MySQL 5.x, các modules khác chúng tôi luôn update lên phiên bản mới...

Có thể chuyển nhượng hosting không?

Khách hàng được toàn quyền sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ đã đăng ký sử dụng nhưng phải báo...

Tốc độ hosting PowerNet như thế nào?

Tất cả các gói Hosting  đều có tốc độ đều như nhau, Server đặt tại VDC, đường truyền nhanh và rất...