Chỉ chấp nhận file có đuôi: .png, .jpg, .jpeg, .zip, .txt, .php

Hãy trả lời bằng số, ở đây kết quả là Hai được viết bằng số