Kiếm tiền bằng cách quảng bá sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi qua chương trình liên kết miễn phí của chúng tôi. Khi bạn đã tạo tài khoản liên kết miễn phí của mình, bạn sẽ nhận được liên kết giới thiệu duy nhất. Bất cứ khi nào ai đó nhấp vào này, họ sẽ được chuyển hướng đến trang web của chúng tôi và mọi giao dịch mua họ thực hiện được ghi lại và hoa hồng từ giao dịch mua đó được thêm vào tài khoản của bạn.

Đăng nhập Tham gia miễn phí

Hoa hồng

Dịch vụ Hoa hồng Giá
Shared Hosting
Shared 1 1.00/month 3.99/month
Shared 2 2.00/month 6.99/month
Shared 3 3.00/month 9.99/month
Reseller Hosting
Reseller 1 2.00/month 6.99/month
Reseller 2 3.00/month 9.99/month

Why become a affiliate?

Realtime reports & statistics

Realtime reports & statistics

We provide real-time statistics as well as a monthly email report with information on any new clicks, conversions and commissions you have generated.

 
Quick & reliable affiliate payouts

Quick & reliable affiliate payouts

We pay our affiliates when requested once the low payment rate of $30 is reached! Payments are made via PayPal or check ($2.50 delivery fee).

 
Instant access to our program & resources

Instant access to our program & resources

Join today and you'll gain instant access to our program and all of our marketing resources. We have a mix of banners and unique links to help you start.

 
Our affiliate program is free to join

Our affiliate program is free to join

Our program is and always will be free to join for everyone. Whether you're one of our existing customer's or a big affiliate marketer.

 
 

How to join

affiliate program register Click on the join free button at the top of this page.
affiliate program join Once logged-in a new menu will appear. Hover over "My Account" and click on "My Commissions".
affiliate program activate Click the orange button named "Activate Affiliate Account" to activate your affiliate account.
affiliate program link You'll now see a page showing your unique referral link, commissions & banners.