Cách cài đặt Plugins và Themes của WordPress tự động trên server safe mode ON

Bạn thực hiện các công đoạn như sau: Đầu tiên đọc bài viết này, bài viết này mình đã gửi cho rất nhiều người và đã thực hiện thành công: https://powernet.vn/knowledgebase/104-Khac-phuc-loi-touch-functiontouch-va-unlink-functionunlink-voi-wordpress-khi-su-dung-tren-server-Safe-mode-On.html Tại đây mình sẽ edit file wp-config.php thêm biến: define(‘WP_TEMP_DIR’, ABSPATH . ‘tmp’); vào sau require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’); đồng thời tạo thư mục: tmp […]

Unable to create directory …/wp-content/uploads. Is its parent directory writable by the server?

Để khắc phục vấn đề này, Bạn hãy sử dụng phần mềm FTP ( ví dụ như cuteFTP, filezila) Cách 1: Tại thư mục:  wp-content ( …/wp-content/) bạn tạo một thư mục con mang tên: uploads ( đường dẫn sẽ là: …/wp-content/uploads ) Chmod thành 777 Cách 2: Bạn có thể Chmod thư mục wp-content […]

Upload avatar và đính kèm tại forum VBB (vBulletin) server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này: Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 735 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in [path]/includes/class_upload.php on line 370 Cách khắc phục như sau: Tại Forum , đăng nhập vào admincp, vào phần: Server Settings and Optimization Options […]

Khắc phục lỗi touch() [function.touch] và unlink() [function.unlink] với wordpress khi sử dụng trên server Safe mode On

Nếu bạn gặp lỗi này: Warning: touch() [function.touch]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is xxx is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in /full_path_to_wordpress/wp-admin/includes/file.php on line 198 Hoặc Warning: unlink() [function.unlink]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is xxx is not allowed to access /tmp […]

Upload avatar tại forum nếu server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này:   Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 735 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in [path]/includes/class_upload.php on line 370   Cách khắc phục như sau: Tại Forum, đăng nhập vào admincp, vào phần: Server Settings and Optimization […]