fix lỗi trắng trang do dis hàm scandir()

Vì lý do bảo mật nên các server powernet đã chặn hàm scandir() nên dẫn đến lỗi trắng trang của các site sử dụng theme wordpress có liên quan Cách fix : bạn tìm đến file functions.php trong folder theme bạn đang sử dụng,tìm đến if(!function_exists(“scandir”)){ Chúng ta bỏ câu lệnh này đi bằng cách […]