shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory

Khi bạn gặp lỗi này: shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory Khi tiến hành restart httpd, proftpd, … Việc cần làm là bạn hãy gõ cd và thử lại: [root@sv185 proftpd-1.3.4a]# service proftpd restart shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such […]

Unable to create directory …/wp-content/uploads. Is its parent directory writable by the server?

Để khắc phục vấn đề này, Bạn hãy sử dụng phần mềm FTP ( ví dụ như cuteFTP, filezila) Cách 1: Tại thư mục:  wp-content ( …/wp-content/) bạn tạo một thư mục con mang tên: uploads ( đường dẫn sẽ là: …/wp-content/uploads ) Chmod thành 777 Cách 2: Bạn có thể Chmod thư mục wp-content […]

Lỗi: session.save_path directory not set trong nukeviet?

User Errorsession.save_path directory not set! Please set your session.save_path in your system file(Code: 4d962477853f87f9babd885a414132e8)If you have any questions about this site,please contact the site administrator for more information Bạn cần thiết lập quyền được ghi (chmod 777) cho thư mục: sess (thư mục này ngang hàng với file index.php và mainfile.php)Chú ý: khi bạn chuyển […]