Unable to create directory …/wp-content/uploads. Is its parent directory writable by the server?

Để khắc phục vấn đề này, Bạn hãy sử dụng phần mềm FTP ( ví dụ như cuteFTP, filezila) Cách 1: Tại thư mục:  wp-content ( …/wp-content/) bạn tạo một thư mục con mang tên: uploads ( đường dẫn sẽ là: …/wp-content/uploads ) Chmod thành 777 Cách 2: Bạn có thể Chmod thư mục wp-content […]

Khắc phục Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file

Nếu bạn gặp lỗi này: Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/tmp/logo-012.tmp because Permission denied in /home/oectoqer/domains/muzjk.co.cc/public_html/wp-admin/includes/file.php on line 177Dismiss“logo-01.jpg” has failed to upload due to an errorThe uploaded file could not be moved to /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/wp-content/uploads. Có nghĩa rằng server đang bật chế độ safe mode On. Cách giải quyết như sau:1. Tạo một […]