Một số công dụng của htaccess

1. Ngăn chặn hotlink Nhiều người copy ảnh từ server của bạn và đưa lên trang web của họ. Thêm vào .htaccess đoạn mã dưới đây sẽ giúp bạn ngăn chặn ảnh hiển thị trên website khác: #No hotlink RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_REFERER}!^$ RewriteCond %{HTTP_REFERER}!^http://(www.)?powernet.vn/[nc] RewriteRule .*.(gif|jpg|png)$ http://powernet.vn/images/ads.png[nc] 2. 301 Redirect Nếu bạn chuyển domain, […]