Widgets check số dư Đông Á Bank WHMCS

Đầu tiên bạn download code tại đây Đọc code và thay username và password của tài khoản đông á: $user = “3308929”; //so tai khoan, Vi du: 3308929$pass = “f2356148f6dc6bf14162ed2bb808521b”; //pass dang MD5, vi du: 3308929 Upload lên thư mục: whmcs/modules/widgets Active tại admin: admin/configadminroles.php, tick vào admin roles id của nhóm mà bạn muốn […]

Xử lý lỗi không thể kiểm tra tên miền ở WHMCS (fixed check domain WHMCS)

Nếu bạn không thể kiểm tra tên miền tại WHMCS được. Cần làm những bước sau: Kiểm tra đã đặt giá cho tên miền chưa? Kiểm tra đã tạo đuôi tên miền chưa? Kiểm tra server whois của tên miền? Kiểm tra PORT OUT 43 tại server. Server phải mở PORT OUT 43 thì mới […]