Cấu tạo và ý nghĩa của các đuôi tên miền

Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) ví dụ sv7167.powernet.vn là tên miền máy chủ Web của PowerNet. Thành phần thứ nhất “hostname” là tên của máy chủ , thành phần thứ hai “powernet.vn” thường gọi là tên miền cấp hai (second domain name level), thành […]