DE WEB HOSTING

(Chọn danh mục khác)

DE HOSTING 1
DE HOSTING 2
DE HOSTING 3
DE HOSTING 4
DE HOSTING 5
DE UNLIMITED 1
DE UNLIMITED 2
DE UNLIMITED 3
DE HOSTING 1
Tên miền/Domains
1
Dung lượng/Disk Space
500 MB
Băng thông/Bandwidth
10 GB
Database/MySQL
Không giới hạn/Unlimited
Domain phụ/Domain Pointers
Không giới hạn/Unlimited
Server đặt tại/Datacenter
Đức/Germany
90,000 VND
06 tháng
DE HOSTING 2
Tên miền/Domains
2
Dung lượng/Disk Space
1 GB
Băng thông/Bandwidth
30 GB
Database/MySQL
Không giới hạn/Unlimited
Domain phụ/Domain Pointers
Không giới hạn/Unlimited
Server đặt tại/Datacenter
Đức/Germany
150,000 VND
06 tháng
DE HOSTING 3
Tên miền/Domains
3
Dung lượng/Disk Space
2 GB
Băng thông/Bandwidth
50 GB
Database/MySQL
Không giới hạn/Unlimited
Domain phụ/Domain Pointers
Không giới hạn/Unlimited
Server đặt tại/Datacenter
Đức/Germany
135,000 VND
03 tháng
DE HOSTING 4
Tên miền/Domains
4
Dung lượng/Disk Space
3 GB
Băng thông/Bandwidth
70 GB
Database/MySQL
Không giới hạn/Unlimited
Domain phụ/Domain Pointers
Không giới hạn/Unlimited
Server đặt tại/Datacenter
Đức/Germany
195,000 VND
03 tháng
DE HOSTING 5
Tên miền/Domains
5
Dung lượng/Disk Space
5 GB
Băng thông/Bandwidth
100 GB
Database/MySQL
Không giới hạn/Unlimited
Domain phụ/Domain Pointers
Không giới hạn/Unlimited
Server đặt tại/Datacenter
Đức/Germany
285,000 VND
03 tháng
DE UNLIMITED 1
Tên miền/Domains
1
Dung lượng/Disk Space
Không giới hạn/Unlimited
Băng thông/Bandwidth
Không giới hạn/Unlimited
Database/MySQL
Không giới hạn/Unlimited
Domain phụ/Domain Pointers
Không giới hạn/Unlimited
Server đặt tại/Datacenter
Đức/Germany
125,000 VND
01 tháng
DE UNLIMITED 2
Tên miền/Domains
3
Dung lượng/Disk Space
Không giới hạn/Unlimited
Băng thông/Bandwidth
Không giới hạn/Unlimited
Database/MySQL
Không giới hạn/Unlimited
Domain phụ/Domain Pointers
Không giới hạn/Unlimited
Server đặt tại/Datacenter
Đức/Germany
165,000 VND
01 tháng
DE UNLIMITED 3
Tên miền/Domains
5
Dung lượng/Disk Space
Không giới hạn/Unlimited
Băng thông/Bandwidth
Không giới hạn/Unlimited
Database/MySQL
Không giới hạn/Unlimited
Domain phụ/Domain Pointers
Không giới hạn/Unlimited
Server đặt tại/Datacenter
Đức/Germany
195,000 VND
01 tháng