Thay đổi thời gian của VPS/Server Linux CentOS

Để biết thời gian hiện tại đang thiết lập tại VPS/Server Linux CentOS, bạn sử dụng lệnh sau:
date
Nó sẽ hiển thị kết quả ví dụ như sau:
[root@powernet ~]# date
Thu Mar 26 22:57:12 EDT 2015
Nếu thấy sự chênh lệch thời gian bạn sử dụng lệnh sau:
mv /etc/localtime /etc/localtime.bk
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
Ví dụ như sau:
[root@powernet ~]# mv /etc/localtime /etc/localtime.bk
[root@powernet ~]# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
Múi giờ đang muốn thiết lập là Asia/Ho_Chi_Minh, hai lòng lệnh này không hiển thị kết quả trả về.
Để kiểm tra lại xem thời gian đã đúng chưa, ta sử dụng lệnh date.

Chúc bạn thành công.

Bài viết này có hữu ích?

29 Khách hàng đánh giá tốt (52 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Dữ liệu của VPS có được backup hàng tuần không?

Đây là dịch vụ server, VPS dùng riêng, quý khách cần có người quản trị và có chế độ tự backup và...

Cách xem thông tin cấu hình của VPS/Server

1. Kiểm tra lượng CPU:Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo- Dòng "processor" sẽ cho biết lượng nhân...

Cách xem thông tin cấu hình của VPS/Server

1. Kiểm tra lượng CPU:Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo- Dòng "processor" sẽ cho biết lượng nhân...

Apache Directadmin: Chuyển từ prefork sang worker và ngược lại

Để phân biệt sự khác nhau giữa prefork và worker bạn vui lòng tìm kiếm ở google. cd...

Thay đổi pass root/admin của máy chủ Linux

1. Đăng nhập vào SSH bằng PuTTy hoặc phần mềm khác, login vào băng tài khoản root.2. Dùng lệnh...