Thay đổi thời gian của VPS/Server Linux CentOS

Để biết thời gian hiện tại đang thiết lập tại VPS/Server Linux CentOS, bạn sử dụng lệnh sau:
date
Nó sẽ hiển thị kết quả ví dụ như sau:
[root@powernet ~]# date
Thu Mar 26 22:57:12 EDT 2015
Nếu thấy sự chênh lệch thời gian bạn sử dụng lệnh sau:
mv /etc/localtime /etc/localtime.bk
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
Ví dụ như sau:
[root@powernet ~]# mv /etc/localtime /etc/localtime.bk
[root@powernet ~]# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
Múi giờ đang muốn thiết lập là Asia/Ho_Chi_Minh, hai lòng lệnh này không hiển thị kết quả trả về.
Để kiểm tra lại xem thời gian đã đúng chưa, ta sử dụng lệnh date.

Chúc bạn thành công.

Bài viết này có hữu ích?

30 Khách hàng đánh giá tốt (55 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Cách xem thông tin cấu hình của VPS/Server

1. Kiểm tra lượng CPU:Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo- Dòng "processor" sẽ cho biết lượng nhân...

Tối ưu hóa hiệu suất MySQL với mysqltuner

Hướng dẫn này mô tả các bước để tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu MySQL với mysqltuner....

Xóa Log và Mail Queue tại DirectAdmin

Bạn sử dụng tổ hợp lệnh sau: cd /var/spool/exim/inputrm -rf *cd /var/spool/exim/msglogrm -rf *cd...

Xử lý Passive FTP không hoạt động trên Linux

Hệ điều hành Linux với FTP server và sử dụng passive FTP, tuy nhiên nó không hoạt động. Vấn đề ở...

Cách xem thông tin cấu hình của VPS/Server

1. Kiểm tra lượng CPU:Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo- Dòng "processor" sẽ cho biết lượng nhân...