Tối ưu và bảo mật website bằng file .htaccess

Sử dụng file .htaccess để tối ưu và bảo mật website của bạn hơn: bảo vệ các file quan trọng, giới hạn upload, chuyển hướng 301, trang lỗi tùy chỉnh, tắt liệt kê nội dung thư mục, nén nội dung...Chức năng: 
1. Bảo vệ tệp tin 
2. Tắt chữ ký số của web server 
3. Giới hạn upload 
5. Giới hạn quyền truy cập 
6. Trang lỗi tùy chỉnh 
7. Tắt liệt kê nội dung thư mục 
8. Chuyển hướng 301 
9. Chống ăn cắp băng thông như hình ảnh, video (bandwidth) 
10. Bật nén PHP compression (bandwidth) 
11. Thiết lập canonical url cho website
 

1.Bước 1, Tạo file .htaccess. 
Mở Notepad hoặc phần mềm text editor. Lưu và Đặt tên file htaccess.txt. 
2. Nhập nội dung vào file htaccess.txt. 

# Bảo vệ file file htaccess 
<files .htaccess
order allow,deny 
deny from all 
</files>
 
#Tắt chữ ký số của web server 
# disable the server signature 
ServerSignature Off
 
# limit file uploads to 10mb 
LimitRequestBody 10240000
 
# Bảo vệ file cấu hình config.php 
<files config.php> 
order allow,deny 
deny from all 
</files>
 
# Giới hạn truy cập, chặn IP 
order allow,deny 
#deny from 000.000.000.000 
allow from all
 
# Tạo Trang lỗi tùy chỉnh 

# custom error docs 
ErrorDocument 404 /notfound.php 
ErrorDocument 403 /forbidden.php 
ErrorDocument 500 /error.php
 
# Tắt liệt kê nội dung thư mục 
Options All -Indexes 
# Chuyển hướng 301 
Redirect 301 /old.php http://www.yourdomain.com/new.php 
# Khóa tên miền tham chiếu 
RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} digg.com [NC] 
RewriteRule .* - [F]
 
Chống ăn cắp băng thông 

#disable hotlinking of images with forbidden or custom image option 
RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?yourdomain.com/.*$ [NC] 
#RewriteRule .(gif|jpg)$ - [F] 
#RewriteRule .(gif|jpg)$ http://www.yourdomain.com/stealingisbad.gif [R,L]
 
Nén file 

# php compression - use with caution 
<ifmodule mod_php4.c> 
php_value zlib.output_compression 16386 
</ifmodule>
 
Tránh trùng lặp nội dung 

# set the canonical url 
RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com$ [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [R=301,L]
 
# Chống spam comments 
RewriteEngine On 
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST 
RewriteCond %{REQUEST_URI} .comments-post.php* 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*yourdomain.com.* [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$ 
RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]
 

3. Upload htaccess.txt lên server. 
Sử dụng ftp client (sử dụng ASCII mode) và đổi tên file là .htaccess
CHMOD file .htaccess sang 644.

Bài viết này có hữu ích?

15 Khách hàng đánh giá tốt (28 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Các phương thức sao lưu cơ sở dữ liệu

Bạn có thể dùng các phương thức sau để sao lưu cơ sở dữ liệu:Phương thức 1. Sử dụng mysqldump....

Bảo vệ file “configuration.php” khỏi các truy nhập trái phép

Việc bảo vệ các file có nội dung quan trọng, các file cấu hình chứa các thông số của hệ thống...

Bảo mật cho trang quản trị Joomla bằng mật khẩu

Bạn muốn ngăn chặn việc truy cập trái phép vào vùng quản trị, trang administrator (phần backend...

Change password admin kloxo

Đối với kloxo bạn muốn forgot pass admin có 2 cách 1 : Vào cpanel của kloxo chọn forgot password...

Ứng dụng tập tin htaccess trên máy chủ Apache

Bạn đã từng nghe về tập tin .htaccess trên các máy chủ hệ Unix (FreeBSD, Linux, Solaris,...