Bài viết

 SSL là gì? Các thuật toán mã hoá dùng trong SSL?

I. SSL LÀ GÌ?Việc kết nối giữa một Web browser tới bất kỳ điểm nào trên mạng Internet đi qua rất...