Xử lý Password must have both upper and lower case

Password must have both upper and lower case characters

Với ý nghĩa dịch ra là: Mật khẩu phải gồm cả ký tự thường và ký tự hoa.

Ví dụ: PowerNet154 là một mật khẩu được chấp nhận.

Bài liên quan