Widgets check số dư Đông Á Bank WHMCS

Đầu tiên bạn download code tại đây

Đọc code và thay username và password của tài khoản đông á:

$user = “3308929”; //so tai khoan, Vi du: 3308929
$pass = “f2356148f6dc6bf14162ed2bb808521b”; //pass dang MD5, vi du: 3308929

Upload lên thư mục: whmcs/modules/widgets

Active tại admin: admin/configadminroles.php, tick vào admin roles id của nhóm mà bạn muốn cho phép sử dụng, tên widgets là “Thông tin tài khoản ngân hàng”.

Chúc bạn thành công

Bài liên quan