Upload avatar tại forum nếu server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này:

 

Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 735 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in [path]/includes/class_upload.php on line 370

 

Cách khắc phục như sau:

Tại Forum, đăng nhập vào admincp, vào phần: Server Settings and Optimization Options

– Safe Mode Upload Enabled: chọn không

– Safe Mode Temporary Directory: điền tên thư mục ( mặc định thường là /tmp)

Save

Tại Hosting, vào thử mục public_html tạo một thư mục với tên là tmp. Sau đó CHMOD 777.

 

Vậy là đã có thể upload avatar lên forum.

Bài liên quan