Unable to create directory …/wp-content/uploads. Is its parent directory writable by the server?

Để khắc phục vấn đề này, Bạn hãy sử dụng phần mềm FTP ( ví dụ như cuteFTP, filezila)

Cách 1: Tại thư mục:  wp-content ( …/wp-content/) bạn tạo một thư mục con mang tên: uploads ( đường dẫn sẽ là: …/wp-content/uploads ) Chmod thành 777
Cách 2: Bạn có thể Chmod thư mục wp-content ( …/wp-content/) thành 777, đồng thời nếu đã có thư mục uploads ( …/wp-content/uploads)  thì cũng chmod thành 777

Lưu ý: Chmod 777 có thể dẫn đến nguy cơ bảo mật, vì thế nên bạn không sử dụng hãy chmod về lại 755

Bài liên quan