Thời gian tạm khóa tài khoản dịch vụ nếu quá hạn thanh toán

Khách hàng phải thanh toán đầy đủ phí để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Tại thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ, sẽ có 01 hóa đơn được hệ thống tạo ra vào trước đó 07 ngày. Thời gian thanh toán bắt đầu từ lúc hóa đơn được tạo ra đến 03 ngày sau khi dịch vụ hết hạn ( Tổng thời gian là 10 ngày). Nếu trong khoảng thời gian này, khách hàng chưa có điều kiện thanh toán, hệ thống sẽ tự động tạm khóa tài khoản dịch vụ. Thời gian tạm khóa dịch vụ là 30 ngày trước khi được xóa hoàn toàn trên hệ thống. Thông báo thanh toán được gửi tới địa chỉ email của khách hàng thành 03 lần, và mọi hướng dẫn cũng như thông tin thanh toán cũng được gửi kèm trong Email. Khách hàng cũng có thể xem và nhận thông báo khi đăng nhập vào Trang khách hàng.

Vì vậy, để tránh gián đoạn dịch vụ. Quý khách nên sắp xếp thời gian thanh toán hợp lý.

Bài liên quan