Thay đổi thời gian của VPS/Server Linux CentOS

Để biết thời gian hiện tại đang thiết lập tại VPS/Server Linux CentOS, bạn sử dụng lệnh sau:

date

Nó sẽ hiển thị kết quả ví dụ như sau:

[root@powernet ~]# date
Thu Mar 26 22:57:12 EDT 2015

Nếu thấy sự chênh lệch thời gian bạn sử dụng lệnh sau:

mv /etc/localtime /etc/localtime.bk
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Ví dụ như sau:

[root@powernet ~]# mv /etc/localtime /etc/localtime.bk
[root@powernet ~]# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Múi giờ đang muốn thiết lập là Asia/Ho_Chi_Minh, hai lòng lệnh này không hiển thị kết quả trả về.
Để kiểm tra lại xem thời gian đã đúng chưa, ta sử dụng lệnh date.

Chúc bạn thành công.

Bài liên quan