Tạo các trang thông báo lỗi của Joomla

Joomla! sử dụng file [Joomla]/templates/system/error.php để hiển thị thông báo về các lỗi HTTP chẳng hạn như "lỗi cấm truy cập" (403 Forbidden), "lỗi không tìm thấy" (404 Not Found), "lỗi máy chủ" (500 Internal Servers). Tuy nhiên file này hoàn toàn độc lập với Joomla!. Do vậy bạn không thể chạy các plugin hay gắn các module trên file này. Vì vậy để tùy biến mà không phải hack vào file này chúng ta làm như sau:

Thay đổi các thông báo lỗi
Để thay đổi các thông báo lỗi, copy file [Joomla]/templates/system/error.php vào thư mục template của bạn (VD: [Joomla]/templates/your_template). Khi đó Joomla sẽ sử dụng file "error.php" trong template của bạn thay vì file "error.php" trong thư mục /system ở trên. Bạn có thể định dạng hoặc tùy biến file này sao cho nó phù hợp với yêu cầu của bạn.
Copy file "error.php" trong thư mục "system"

[Joomla]
|——-/templates
|—————–/system
|————————/error.php Chuyển tới thư mục chứa template của bạn

[Joomla]
|——-/templates
|—————–/powernet_template
|———————————/error.php

Trang báo lỗi 404 mặc định của Joomla!
Thay đổi định dạng, kiểu dáng của thông báo lỗi
Nếu bạn muốn thay đổi định dạng, kiểu dáng của các thông báo lỗi thì copy file [Joomla]/templates/system/error.css vào thư mục template của bạn (VD: [Joomla]/templates/your_template).
Copy file "error.css" trong thư mục "system"

[Joomla]
|——-/templates
|—————–/system
|————————/error.css Chuyển tới thư mục chứa template của bạn

[Joomla]
|——-/templates
|—————–/powernet_template
|———————————/error.css

Tiếp theo, cập nhật lại file "error.php" ở trên sao cho nó nhận file css mới bằng cách chèn đoạn mã sau:

Rồi thì thay đổi file "error.css" theo yêu cầu của bạn.
Nhớ thay "powernet_template" bằng tên template mà bạn đang sử dụng

Bài liên quan