Có bao giờ xảy ra sự trùng tên miền không?

Tên miền là địa chỉ duy nhất trên Internet vì vậy không bao giờ có sự trùng nhau.

Bạn có thể vào đây để kiểm tra tên miền của mình đã được đăng ký bởi người khác hay không: http://powernet.vn/domainchecker.php

Bài liên quan