Cách xem thông tin cấu hình của VPS/Server

1. Kiểm tra lượng CPU:

Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo

– Dòng “processor” sẽ cho biết lượng nhân (core) bạn có, nhân thứ nhất bắt đầu từ con số 0. Như vậy nếu bạn được cấp 1 nhân thì bạn sẽ thấy 1 lần xuất hiện bảng CPU và dòng processor có số là 0, nếu bạn được cấp 2 nhân thì bạn sẽ nhìn thấy 2 lần xuất hiện bản tin CPU, lần thứ nhất dòng processor là 0, lần thứ 2 dòng processor là 1.
– Dòng “model name” sẽ cho biết CPU bạn đang sử dụng.
– Dòng “cpu MHz” sẽ cho biết lượng Mhz trên core đó.

2. Kiểm tra lượng RAM

Sử dụng lệnh: free -m

– Cột “Total” sẽ cho bạn biết tổng lượng RAM bạn có (bao gồm cả phần RAM phụ), ví dụ nếu bạn sử dụng gói 1024MB RAM thực và Burst lên 2048MB thì bạn sẽ thấy lượng RAM tổng là 2048MB
– Cột used sẽ cho biết lượng RAM bạn đã sử dụng và cột free cho biết lượng RAM còn lại.

3. Kiểm tra các tiến trình đang chạy và load average:

Sử dụng lệnh: top

Ví dụ:

top – 10:05:33 up 12 days,  1:21,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  77 total,   1 running,  76 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 99.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%s
Mem:   2097152k total,   513036k used,  1584116k free,        0k buffers
Swap:  2097152k total,    51760k used,  2045392k free,   375144k cached

– Màu xanh là thời gian hiện tại của VPS/Server và tổng thời gian hoạt động từ lần khởi động/restart.
– Màu đỏ là load average, nếu tham số quá cao thì VPS/Server đang quá tải
– Các thông số khác là về CPU, RAM và Swap.

Bài liên quan