Cách tắt hàm nguy hiểm của PHP (disable_functions) CentOS

Mặc định khi cài php sẽ bật rất nhiều hàm, trong đó có một số hàm bị các hacker lợi dụng để khai thác website của bạn, nhằm ngăn chặn các việc đáng tiếc này có thể xảy ra các bạn cần phải tắt vài hàm để không cho chúng thực thi, nhằm an toàn hơn cho website của bạn, hãy bắt đầu bằng cách:

Xác định vị trí file php.ini bằng lệnh

locate php.ini

Mở file php.ini theo đường dẫn bằng lệnh nano (hoặc vi hoặc bất cứ lệnh chỉnh sửa file đều được), ở đây ví dụ file php.ini nằm tại /etc/php.ini:

nano /etc/php.ini

Sau đó tìmdòng disable_functions (nếu không có thì thêm vào):

disable_functions =exec,passthru,shell_exec,system,symlink,proc_open,popen,curl_exec,curl_multi_exec,parse_ini_file,show_source

Vậy là ta đã tắt một số hàm nguy hiểm có thể có, sau đó tôi khuyên các bạn nên tắt luôn hai hàm này đi:

allow_url_fopen=Off

allow_url_include=Off

Ngoài ra, các bạn cần phải thận trọng với các con shell được upload lên server dưới dạng giả danh ảnh hoặc file nhạc, nên cần phải tắt chức năng chạy php trong các folder upload, các bạn dùng lệnh này cho vào file .htaccess rồi đưa vào thư mục lớn của phần upload lên:

    <FilesMatch “(?i).(php|php3?|phtml|inc|cgi)$”> Order Deny,Allow
    Deny from All
    </FilesMatch>

Và bây giờ chỉ cần restart lại Apache:

    service httpd restart

Xong ! Chúc các bạn thành công !

Bài liên quan