Cách lấy Authorize code để transfer domain quốc tế

Authorize code hay EPP code được sử dụng khi cần chuyển đổi tên miền giữa các nhà đăng ký tên miền khác nhau. Để xem được EPP code trong hệ thống của DirectI, bạn có thể làm các bước sau:

  • Đăng nhập hệ thống quản trị tên miền theo thông tin đã được cung cấp
  • Ở ô Jump to Domain, điền tên miền cần xem
  • Giá trị ô chọn Select a Product: Domain Registration Service
  • Bấm nút mũi tên bên cạnh
  • Xem EPP code bằng cách bấm vào chữ here ở dòng Click here to view your Domain Secret over a Secure Connection.

Bài liên quan